GDPR så hanterar vi era uppgifter, kunder och leverantörer

Information om hur Drivabolagen AB behandlar personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.
Personuppgiftsansvarig: Pontus Plantman
Organisationsnummer: 556202-9966
Adress: Vintervägen 4
E-post: pontus@drivabolagen.se
Telefon: 0479-17777

Dataskyddsombud
Den personuppgiftsansvarige är dataskyddsombud.

Typer av personuppgifter som behandlas
Vi behandlar dessa typer av personuppgifter:
Företagsnamn, organisationsnummer, fakturaadresser, leveransadresser, mejladresser, telefonnummer till butik/ kontaktperson hos leverantör, kontaktpersoner.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Detta är anledningen till att personuppgifter behandlas:
Ovanstående uppgifter lagras hos oss i olika datasystem för att vi ska kunna fullgöra våra avtal och åtagande med er.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv och/eller från din medarbetare i ditt företag som för din räkning ingått ett avtal med oss.

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtal där du är part.
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse)
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Följande får ta del av dina personuppgifter:
Myndighet efter begäran enl. lag.

Tredje land
Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land (land utanför EU/EES).

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagar och regler som gäller.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

  • •Begära tillgång till dina personuppgifter
  • •Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • •Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.